Нотариус Красимир Катранджиев

История на професията

Исторически погледнато първоначално функцията на нотариуса е била “писар” , човек който е засвиделствувал отделни събития и материализирал волята на хората в писмена форма. Това е била важна дейност в едно общество на неосведоменост и необразованост.
В последствие на Нотариусът е предадена функцията, която първоначално е принадлежала на държавните и църковните учреждения, а именно : създаването на официални документи на който се признава особенна доказателствена сила.

Така както ги описва Пиер-Франсоа Реал : “Безкористни съветници за страните и безпристрастни редактори на тяхната воля …. те възпрепятстват пораждането на спорове между добронамерените хора ….”

Това за мен е най точното определение за дейността която осъществява нотариуса, а именно : създаване на юридическа сигурност и гарант на гражданския оборот. Популярно казано нотариусът е “съдия в предверието” .

Съвременният български нотариус осъществява в продължение на двадесет години една свободна-независима публична дейност, подчинена и регламентирана от закона. В Конституцията на Република България е записано, че България като правова държава гарантира правата на личността и свободното развите на гражданското общество. По своята същност осъществяваната от нотариуса дейност е като орган на държавната власт, гарантиращ точното прилагане на закона и осъществяващ превантивна функция в обществения мир и спокойствие в гражданския оборот. В правовата държа на нотариусът е поверена ключовата роля да установява волята на участниците в производството , да ги напътства и да им разяснява правните последици от сделките който извършват и не на последно място да оформи изявленията им в недвусмислена писмена форма, с което да гарантира правна безопасност на страните и да предотврати бъдещи спорове.

Дествуващият ЗННД е в сила от 07.01.1997г., по силата на чл. 2 от същия свободният български нотариус е: лице на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия.
При осъществяване на своята дейност – Нотариусът е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
Това е принципа който, гарантира осъществяваната от нотариуса свободна-публична длъжност (дейност), но това е и отговорността която задължава нотариуса да бъде особено квалифициран и подготвен за изпълнението на дадената му публична власт, под собствена – лична, материална и имуществена отговорност. Държавата в лицето на Министъра на правосъдието упражнява контрол върху дейността на всеки нотариус за изпълнение на закона и устава на Нотариалната камара.
Нотариусът като носител на публична власт изпълнява основната задача а именно създаване на автентични, официални свидетелствуващи документи , както актовете на държавна власт, имащи доказателствена сила.